Program studiówREKRUTACJA TRWA do 25.09.2017


Program studiówProgram studiów obejmuje 360 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń. W programie znajdują się wszystkie podstawowe dyscypliny zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedmioty pomocnicze, które mają nauczyć studentów rozumienia różnorodnych uwarunkowań procesu podejmowania decyzji menedżerskich.

Zarządzanie marketingowe
Podstawy koncepcji marketingu. Strategie marketingowe przedsiębiorstw. Badania marketingowe. Strategie promocji i dystrybucji. Zasady tworzenia i kierowania działem marketingu.

Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansowe
Rachunek kosztów. Podstawy analizowania bilansu i rachunku wyników. Finansowe wskaźniki oceny efektywności działania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasady doboru personelu. Określenie zakresu obowiązków. Systemy motywacji i ocen pracowników.

Techniki sprzedaży i negocjacji
Podstawy negocjacji handlowej i prezentacji produktu. Budowanie skutecznej argumentacji. Umiejętność reagowania na obiekcje ze strony klienta.

Podstawy organizacji i zarządzania
Główne tendencje w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Zasady doskonalenia i funkcjonowania organizacji w świetle dynamiki zmian jakie w nich zachodzą. Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji oraz społeczne aspekty efektywności procesu zmian Kompetencje jako podstawa rozwoju organizacji.

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem
Segmentacja strategiczna przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Analiza konkurencji. Diagnoza strategicznej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Diagnoza zasobów przedsiębiorstwa. Zasady wdrażania w życie przyjętej strategii zarządzania.

Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa
Podstawy ekonomii w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Wpływ otoczenia ekonomicznego na decyzje menedżerskie, podejmowane w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Analiza i ocena różnych zmiennych charakteryzujących otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Handel zagraniczny
Uwarunkowania decyzji dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych. Zasady zawierania międzynarodowych umów handlowych.

Prawo gospodarcze i handlowe
Podstawowe zasady prawa regulujące proces zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne). Podstawowe rodzaje umów i zasady ich zawierania.

Podstawy prawa pracy
Zasady zawierania umów o pracę. Zasady regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Kodeks pracy. Rola i znaczenie regulacji prawa pracy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Techniki ilościowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Podstawy statystyki i ich zastosowanie do analizy procesów zachodzących na rynku i w przedsiębiorstwie.

Systemy eksperckie
Prezentacja oraz zastosowanie podstawowych programów komputerowych wykorzystywanych w procesie zarządzania firmą, stosowanych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, budowania drzew decyzyjnych, analizy wrażliwości.

Seminaria stażowe oraz dyplomowe
Celem seminarium jest znalezienie wspólnie ze słuchaczami najbardziej odpowiedniego dla nich miejsca stażu oraz kierunku przyszłej pracy. Po zakończeniu stażu prowadzone są konsultacje na temat przygotowania pracy dyplomowej.

Plan studiów (.pdf)


OŚRODEK BADAŃ I STUDIÓW FRANCUSKICH
ŁÓDŹ 90 - 131, ul. Narutowicza 59a

Tel. (48 42) 665 58 33
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl