StudiaKto może być naszym studentem?


Słuchaczami Polsko-Francuskich Studiów w Zakresie Zarządzania typu MBA mogą zostać absolwenci każdego kierunku studiów wyższych, którzy pragną zdobyć najnowszą wiedzę menedżerską , konieczną do pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie.

Studia nasze adresowane są zarówno do tegorocznych absolwentów, jak i do tych wszystkich, którzy myślą poważnie o uzupełnieniu lub też o zmianie dotychczasowego profilu wykształcenia. Dla tych ostatnich studia stają się często punktem zwrotnym w karierze zawodowej.

Atutem proponowanej przez nas formy kształcenia jest różnorodność grupy studenckiej. Naszymi słuchaczami są absolwenci studiów filologicznych, inżynierskich, medycznych, rolniczych, farmaceutycznych, psychologicznych, matematycznych, chemicznych, prawnych, a nawet artystycznych, takich jak szkoła plastyczna czy filmowa.

Z wieloletniej historii naszego dyplomu we Francji oraz w Polsce wynika, że do funkcji menedżerskich każdy dochodzi własną drogą i z odmiennym bagażem doświadczeń. Studia umożliwiają nawiązanie cennych kontaktów, uczenie się od swych kolegów.

Profil kandydata


Idealny kandydat na Polsko-Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA powinien mieć ukończone studia wyższe dowolnej specjalności (licencjackie + I rok studiów drugiego stopnia lub magisterskie). Wymagana jest również znajomość języka francuskiego w stopniu co najmniej dobrym lub bardzo dobrym. W przypadku słabszej znajomości języka francuskiego w bardzo szybkim tempie należy uzupełnić wiedzę.

Przyszły menedżer powinien być osobą samodzielną, przedsiębiorczą, świadomą własnych atutów i umiejącą współpracować z innymi. Powinien być jednostką twórczą, dynamiczną, myślącą pozytywnie i umiejącą radzić sobie z rozwiązywaniem różnorodnych problemów, a także dobrze zorganizowaną i zdyscyplinowaną. W swych działaniach życiowych i zawodowych powinien umieć jasno stawiać cele, dotyczące profilu przyszłej kariery zawodowej oraz odpowiednio dobierać środki służące do ich realizacji. Powinien mieć również dość precyzyjną wizję tego, co chciałby w przyszłości robić oraz umieć określić, w jakim stopniu nasze studia będą mu w tym procesie pomocne.

Polsko-francuskie grono słuchaczy


Elementem wyróżniającym nasze studia jest międzynarodowe grono słuchaczy. Corocznie około 20% naszych studentów stanowią Francuzi, którzy przygotowują swój dyplom w Polsce. Realizowany w Łodzi program studiów w zakresie zarządzania odpowiada w pełni standardom ustalonym we Francji dla dyplomów francuskich. Polska staje się dla młodych Francuzów atrakcyjnym miejscem do pracy i do studiowania.

Wspólna nauka pozwala polskim i francuskim studentom nawiązać kontakty i przyjaźnie, a także doprowadzić do wzajemnego przenikania się obu kultur, sposobów myślenia o świecie i wzajemnej współpracy.

Proces studiowaniaTok studiów

Studia trwają 1,5 roku, obejmują 2 semestry zajęć oraz 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie. Zostały tak pomyślane, aby słuchacze mogli je łączyć z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się w piątki (po południu), w soboty oraz w niedziele (do południa).

Specjalistyczna biblioteka i centrum informacji

Dla potrzeb słuchaczy stworzyliśmy specjalistyczną bibliotekę, obejmującą francuskie, angielskie i polskie publikacje z dziedziny zarządzania. W bibliotece znajdują się również informacje adresowe o firmach francuskich obecnych w Polsce i we Francji.

Staż w przedsiębiorstwie

Staż zawodowy w przedsiębiorstwie, trwający 12 tygodni, jest jednym z kluczowych elementów polsko-francuskiego programu studiów typu MBA. Celem stażu jest przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem. W celu uzyskania zgody na odbycie stażu, studenci sami kontaktują się z przedsiębiorstwami, negocjując warunki praktyki zawodowej. Szkoła przekazuje studentom listy referencyjne i pomaga im w przygotowaniu listu motywacyjnego dla przyszłego pracodawcy.

Szczególnie istotnym elementem jest właściwy wybór miejsca stażu odpowiadający profilowi zainteresowań stażysty oraz planowanej pracy. Miejsce stażu i sposób jego zorganizowania rzutują na jakość późniejszej pracy dyplomowej. Staż stanowi jednocześnie pierwszą referencję dla słuchacza, który w przyszłości będzie starał się o pracę. Pozytywna ocena przebiegu stażu może zaowocować propozycją zatrudnienia. Zależy to zarówno od jakości odbytego stażu, jak i od polityki firmy w zakresie rekrutacji.

Studenci aktywni zawodowo mogą być zwolnieni z konieczności odbywania stażu.

Spotkania z przedsiębiorcami

Profil studiów zakłada utrzymywanie ciągłych kontaktów z przedstawicielami francuskich i polskich przedsiębiorstw. Pragniemy, aby tradycją stały się okresowe spotkania studentów z menedżerami francuskimi oraz polskimi.
Spotkania te odbywają się przy okazji gościnnych wykładów i prelekcji oraz międzynarodowych seminariów tematycznych, poświęconych wybranym problemom zarządzania.

Praca końcowa

Po zakończeniu stażu każdy ze studentów pisze pracę końcową. Praca końcowa powinna świadczyć o umiejętnościach słuchacza z zakresu analizy i rozwiązywania wybranych problemów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Przygotowuje się ją w języku francuskim. Jej objętość powinna mieć około 50-70 stron. Formę pracy końcowej uzgadnia się bezpośrednio z promotorem podczas indywidualnych konsultacji.

Każdy staż powinien mieć swoją dominantę i koncentrować się na jednej z kluczowych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak: marketing, zarządzanie produkcją, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne.

Obrona pracy końcowej

Egzamin końcowy prowadzony jest w języku francuskim. Polega on na obronie pracy końcowej przed polsko-francuską komisją egzaminacyjną. Autor pracy w pierwszej części obrony dokonuje krótkiej prezentacji głównych zagadnień, zawartych w pracy, a następnie odpowiada na pytania stawiane mu przez recenzentów i członków komisji egzaminacyjnej. Student otrzymuje ocenę za pracę końcową oraz za ustną prezentację.

Dwa dyplomy zarządzania (polski i francuski)Po zaliczeniu wszystkich egzaminów, napisaniu pracy końcowej oraz zadowalającej obronie pracy dyplomowej, student uzyskuje dwa dyplomy: francuski dyplom zarządzania Uniwersytetu Lyon III Master en Management et Administration des Entreprises, a także świadectwo odbycia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania typu MBA Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość rozdania dyplomów jest zawsze kulminacyjnym punktem procesu kształcenia. Absolwentom naszych promocji dyplomy wręczał m.in. były premier Francji - prof. ekonomii Raymond Barre.

Perspektywy zatrudnieniaPolsko-Francuskie Studia Zarządzania typu MBA pozwalają w ciągu 1,5 roku zdobyć solidne podstawy wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedzę tę pogłębia się i konfrontuje z praktyką gospodarczą w trakcie 3-miesięcznego stażu zawodowego, odbywanego przez słuchacza w wybranym przez niego polskim lub zagranicznym przedsiębiorstwie. Odpowiedni wybór miejsca stażu staje się często podstawą do budowania przyszłej kariery zawodowej.
Nasi absolwenci pracują w wielu znanych i renomowanych firmach francuskich, działających w Polsce i za granicą. Z najważniejszych należy wymienić:


OŚRODEK BADAŃ I STUDIÓW FRANCUSKICH
ŁÓDŹ 90 - 131, ul. Narutowicza 59a

Tel. (48 42) 665 58 33
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl