II tura rekrutacji na rok akademicki 2021/22 trwa do 15.09.2021

Ilość miejsc ograniczona

Program studiów obejmuje 330 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń (link). W programie znajdują się wszystkie podstawowe dyscypliny zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedmioty pomocnicze, które mają nauczyć słuchaczy rozumienia różnorodnych uwarunkowań procesu podejmowania decyzji menedżerskich. 

Frais d’inscription et de scolarité

Candidats de l’UE 9 000 PLN

Candidats hors UE 3 120 EU

ee3

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem 
Segmentacja strategiczna przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Analiza konkurencji. Diagnoza strategicznej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Diagnoza zasobów przedsiębiorstwa. Zasady wdrażania w życie przyjętej strategii zarządzania. 

Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa 
Podstawy ekonomii w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Wpływ otoczenia ekonomicznego na decyzje menedżerskie, podejmowane w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Analiza i ocena różnych zmiennych charakteryzujących otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa. 

Handel zagraniczny 
Uwarunkowania decyzji dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych. Zasady zawierania międzynarodowych umów handlowych. 

Prawo gospodarcze i handlowe 
Podstawowe zasady prawa regulujące proces zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne). Podstawowe rodzaje umów i zasady ich zawierania. 

Zarządzanie marketingowe 
Podstawy koncepcji marketingu. Strategie marketingowe przedsiębiorstw. Badania marketingowe. Strategie promocji i dystrybucji. Zasady tworzenia i kierowania działem marketingu. 

Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansowe 
Rachunek kosztów. Podstawy analizowania bilansu i rachunku wyników. Finansowe wskaźniki oceny efektywności działania przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Zasady doboru personelu. Określenie zakresu obowiązków. Systemy motywacji i ocen pracowników. 

Techniki sprzedaży i negocjacji 
Podstawy negocjacji handlowej i prezentacji produktu. Budowanie skutecznej argumentacji. Umiejętność reagowania na obiekcje ze strony klienta. 

Podstawy organizacji i zarządzania 
Główne tendencje w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Zasady doskonalenia i funkcjonowania organizacji w świetle dynamiki zmian jakie w nich zachodzą. Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji oraz społeczne aspekty efektywności procesu zmian Kompetencje jako podstawa rozwoju organizacji. 


Seminaria dyplomowe 
Celem seminarium jest znalezienie wspólnie ze słuchaczami najbardziej odpowiedniego dla nich miejsca stażu oraz kierunku przyszłej pracy. Po zakończeniu stażu prowadzone są konsultacje na temat przygotowania pracy dyplomowej

Podstawy prawa pracy 
Zasady zawierania umów o pracę. Zasady regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Kodeks pracy. Rola i znaczenie regulacji prawa pracy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 

Techniki ilościowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
Podstawy statystyki i ich zastosowanie do analizy procesów zachodzących na rynku i w przedsiębiorstwie. 

 

Les informations sur le programme (pdf)

  • Share :